Norsk Miljøservice - En enklere hverdag

Våre salgs og leveringsbetingelser

Her er våre salgs og leveringsbetingelser

Disse generelle betingelser gjelder salg og levering av enhver vare som leveres av Norsk Miljøservice AS (heretter kalt selger) til kunde (heretter kalt kjøper). Betingelsene kommer til anvendelse med mindre annet er fastsatt i ordrebekreftelsen, eller i annen skriftlig avtale mellom partene.


1. Priser
Selger forbeholder seg retten til å regulere prisene uten forutgående varsel, med mindre det uttrykkelig er fastsatt faste priser gjeldende for bestemte tidsrom eller for bestemte prosjekter/oppdrag. Prisene er netto ekskl. mva. Leveringsdagens priser gjelder. Tillegg i pris for bestillingsvarer, spesialvarer og andre leveransetillegg avtales skriftlig mellom selger og kjøper. Kredittsalg forutsetter at kjøper til enhver tid kan stille tilfredsstillende sikkerhet. Der produkter styres av utenlands valuta / råstoff vil dagens kurs til enhver tid være gjeldene.
2. Tilbud
Alle tilbud gitt av selger er gyldig i 30. dager så fremst ikke noe annet er avtalt. Dersom det fra gitt tilbud til levering / prosjektstart el. Skjer endringer i valutakurs, råstoff, frakt, importutgifter eller andre omstendigheter knyttet til selger eller selger sine leverandører / samarbeidspartnere og produsenter, kan selger fritt revidere gitt tilbud. Ved slik endring skal kjøper straks endring er gjort motta oppdatert tilbud fra selger.
3. Levering / Leveringsbetingelser:
Leveringsbetingelsene er EXW (Ex Works, Incoterms 2010), så lenge ikke noe annet er avtalt med selger. Varer kan tilbys DAP (Delivered at place) men da skal dette på forhånd avtales med selger.
4. Leveringstidspunkt:
Ordrebekreftet leveringsdato er kun veiledende og ikke bindende for selger, med mindre leveringstiden uttrykkelig er garantert i skriftlig avtale. Dersom oppgitt eller garantert leveringstid ikke kan overholdes, kontaktes kjøper snarest mulig for å avtale ny leveringstid. Selger forbeholder seg retten til å levere varene på et tidligere tidspunkt enn oppgitt leveringstid. Kostnader knyttet til dette forplikter kjøper å dekke, for eksempel ekstra lagerleie, innleid lossing, transport el.
5. Kjøpers undersøkelsesansvar mv.
Kjøper skal umiddelbart undersøke ordrebekreftelsen, og melde ifra om eventuelle avvik fra bestillingen. Dersom kjøper ikke melder fra om feil ved ordrebekreftelsen, anses ordren som akseptert av kjøper. Ved levering av varen skal kjøper kontrollere at kvantum og varetype er i overensstemmelse med følgeseddel. Videre må varens kvalitet, herunder om varen er skadet eller om det foreligger øvrige mangler ved varen, i størst mulig utstrekning undersøkes av kjøper. Eventuelle avvik skal påføres fraktbrev og leveres med transportør, samt tas bilde av for å informere selger om øyeblikkelig. Kjøper har selv ansvar for at varens egenskaper og varen i sin helhet passer for formålet.
6. Reklamasjon
Synlige mangler, herunder kvalitetsmangler, kvantumsmangler, transportskader eller andre skader på mottatt vare, skal angis på fraktbrev ved varens ankomst. Reklamasjon skal skje straks, og uten ugrunnet opphold etter varens ankomst. Ved mangler som skyldes feil kvantum, skal reklamasjon likevel skje senest innen 3 dager fra levering. Reklamasjonen skal bekreftes skriftlig, og beskrive mangelens art og omfang.
7. Forsinkelse
Dersom selger ikke klarer å levere innen angitt tid skal kjøper varsles snarest mulig, og nytt leveringstidspunkt skal avtales. Med mindre forsinkelsen skyldes grov uaktsomhet fra selgers side utsettes leveringstidspunktet til nytt tidspunkt av selger. Selger er ikke ansvarlig for eventuelle tap, herunder driftstap, avansetap eller forslnkelsestap, og erstattes ikke.
8. Force Majeure
Selger kan fritt frigjøre seg fra leverings og andre forpliktelser dersom dette forhindres av streik, lockout, maskinskade, strømstans, brann, eksplosjon, krig, blokade, naturkatastrofer, inn- og utførselsforbud og lignende forhold utenfor selgers sitt herredømme, enten disse er gjeldene for selger selv eller sine leverandører / samarbeidspartnere / produsenter. Hvis slike begivenheter inntreffer, skal selger snarets mulig underrette kjøper. Begge parter kan helt eller delvis heve salget, hvis hindringen varer over 3 måneder.
9. Mangler
Kjøper er selv ansvarlig for umiddelbart etter mottak av varer å kontrollere at leveranse er i henhold til bestilling, og umiddelbart varsle selger om eventuelle mangler eller avvik. Ved bekreftet mangel skal selger uten nødig opphold erstatte levert produkt, enten med å reparere skaden eller erstatte med ny. Ut over å erstatte varen er ikke selger ansvarlig for mangler og eventuelle tap så som driftstap, avansetap og annen indirekte tap som følge av mangelen. Denne begrensningen gjelder ikke dersom selger påviselig har utøvd grov uaktsomhet.
10. Produktansvar
Selger er ikke ansvarlig for skader varene måtte gi på fast eiendom eller løsøre så fremst selger ikke har vist grov uaktsomhet. Tilsvarende gjelder for eventuell bruk av varen i kundens produkter eller bruk. På samme måte som ved mangel i punkt 7, er selger uten ansvar for skade eller tap som en eventuell forsinket levering måtte medføre. Kjøper kan ikke under noen omstendigheter kreve at selger er ansvarlig for tredjeparts tap for eventuell skade. Hvis eventuelt krav om tredjeparts ansvar kommer, skal den straks underrette den andre part om dette.
11. Returnering av varer
Returnering av feilfrie varer kan kun skje etter skriftlig avtale med selger. Varene skal leveres i uåpnet / ubrukt original stand tilbake, og henvises til faktura disse er levert på. Varene erstattes med et fradrag på 25%, men kun dersom aktuell faktura er oppgitt. Returnering skjer for kundens regning og risiko. Returnering godkjennes ikke for varer som IKKE er standard lagervare, eller som er benyttet / brukt hos kjøper.
12. Avbestilling
Dersom kjøper ønsker å avbestille helt eller delvis bestilte varer, som er fremstilt spesielt etter kundens anvisninger, tegninger eller forskrifter, er kjøper forpliktet til å betale for det arbeid som er utført, herunder også for materialkostnader, samt alle omkostninger i forbindelse med avbestillingen. Dette gjelder også bestillingsvarer og spesialvarer.
13. Forsinket betaling
Hvis en fordring ikke innfris innen forfall, forfaller alle fordringer selger har på kjøper til øyeblikkelig innfrielse. Dersom kjøper kommer i økonomiske eller likviditetsmessige vanskeligheter, eller det oppstår endringer i hans juridiske eller finansielle status, forbeholder selger seg retten til å kreve at kjøper stiller betryggende sikkerhet, eller straks foretar kontant- eller forskuddsbetaling. Selger kan også velge å kansellere inngåtte kontrakter. Ved forsinket innbetaling vil det tilkomme forsinkelses rente uten videre varsling til kjøper.
14. Eiendomsrett
Selger har salgspant i de leverte varer for kjøpesummen, samt eventuelle renter og omkostninger. Selger har rett til å ta varene tilbake hvis betalingsfristen oversittes, jf. panteloven §§ 3-14 til 3-22.
15. Tvister
For kontraktsforholdet gjelder norsk rett. Tvister avgjøres ved de alminnelige domstoler ved selgers verneting.
Gyldig fra 01.12.2019. Norsk Miljøservice AS